Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van misterspaghettitakeaway.nl.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website Www.MisterSpaghettiTakeAway.nl accepteert u het aanbod van de MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland of haar franchisenemer welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland of deze franchisenemer. MisterSpaghettiTakeAway Nederland of deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren.
Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. MisterSpaghettiTakeAwaybv Nederland en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als MisterSpaghettiTakeAway bv.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door MisterSpaghettiTakeAwaybv Nederland en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

1.4 MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers geeft u met uw bestelling expliciet toestemming om u te benaderen om mee te doen aan het spaarprogramma van MisterSpaghettiTakeAwaybv Nederland en haar franchisenemers.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn tussen € 2,50 tot €4,50

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.MisterSpaghettiTakeAway.nl

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door SushiPoint, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www. MisterSpaghettiTakeAway.nl . Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van)  www. MisterSpaghettiTakeAway.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij www. MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website  www. MisterSpaghettiTakeAway.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van www. MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van www. MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van www. MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland en haar franchisenemers.

7. Cadeaubon

De cadeaubon van MisterSpaghettiTakeAway is tot 1 jaar na uitgave geldig en kan worden ingeleverd bij alle MisterSpaghettiTakeAway vestigingen in Nederland, alsmede online via www. MisterSpaghettiTakeAway.nl . U kunt het tegoed van de cadeaubon in meerdere keren spenderen. Het resterende bedrag van de cadeaubon kan niet in contanten worden uitbetaald. Het is niet toegestaan om de cadeaubon te gebruiken voor commerciële doeleinden.


8. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen www. MisterSpaghettiTakeAway bv Nederland. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.